ഡൈമൻ ചട്ടമ്പി

കീനേരി അച്ചു, കാറക്കുടി ദാസന്‍, ഇട്ടിച്ചിറ ഡൈമന്‍ ചട്ടമ്പി തുടങ്ങിയ ‘പ്രഗല്‍ഭരായ’ ആസ്ഥാന ഗുണ്ടകള്‍ ഒക്കെ ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ നിന്നും മാഞ്ഞു തുടങ്ങി. പിരിച്ചു വെച്ച മീശയും മടികുത്തിലെ രാഗി-മിനുക്കിയ കത്തിയുമായി ലോകത്തിനെ വിറപ്പിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല.