പയറെത്ര? അരിയഞ്ഞാഴി

പയറെത്ര? എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അരിയഞ്ഞാഴി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയായി